Pabervormid ECI-UBI allkirjastamiseks

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/788, 17. aprill 2019, Euroopa kodanikualgatuse kohta (EMPs kohaldatav tekst)

(31) Määrust (EL) 2016/679 kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes käesoleva määruse alusel. Selles osas on õiguskindluse huvides kohane selgitada, et korraldajate rühma esindaja või vajaduse korral algatuse juhtimiseks loodud juriidiline isik ja liikmesriikide pädevad asutused on pidada määruse (EL) 2016/679 tähenduses vastutavateks töötlejateks seoses isikuandmete töötlemisega toetusavalduste, e-posti aadresside ja algatuste sponsorite kohta andmete kogumisel ning kontrollimise eesmärgil ja toetusavalduste tõendamine ning täpsustada maksimaalne ajavahemik, mille jooksul algatuse eesmärgil kogutud isikuandmeid saab säilitada. Korraldajate rühma esindaja või vajaduse korral algatuse haldamiseks loodud juriidiline isik ning liikmesriikide pädevad asutused peaksid vastutavateks töötlejateks võtma kõik asjakohased meetmed kehtestatud kohustuste täitmiseks. määrusega (EL) 2016/679, eelkõige need, mis käsitlevad töötlemise seaduslikkust ja töötlemistoimingute turvalisust, teabe esitamist ja andmesubjektide õigusi.

Tahame teha selgeks, et iga meie varajase sekkumise riiklik koordinaator ja asendaja peaks kutsuma oma riigi aktiviste koguma allkirju mitte ainult veebis, vaid ka paberkandjal. Kogutud pabervormid tuleb riiklikele koordinaatoritele saata kinnitatud postiga ainult sellele aadressile, mille nad annavad oma aktivistidele.

Näide AUSTRIA kohta: postiaadress on: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Lahtrinumber xx, ECI-UBI-riigikood)

Allkirjastatud pabervorme tuleb hoida kindlas kohas.

Paberivormide turvalisuse tagamiseks on oluline anda aktivistidele (riigi keeles) järgmine „Deklaratsioon pabervormi kasutamise kohta“:

„EUROOPA KODANIKE ALGATUSE„ Tingimusteta põhitulude (UBI) alustamine kogu ELis “allkirjade paberkandjal vormistamise käitleminehttps://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

Varajase sekkumise eeskirjade III lisa A või B osa kohaste pabervormide puhul:

  • Kõik väljad tuleb täita! Alles siis on hääletus kehtiv
  • Kirjutage loetavalt ja suurtähtedega! Lubamatuid ei loeta.
    Palun märkige, et saate alla kirjutada ainult üks kord! Kui keegi soovib veebis veebis allkirjastada hiljem või on juba veebis allkirjastanud, ei tohi ta paberil allkirjastada.
  • Vormil ei tohi midagi vormil muuta ega kustutada!

Kogujatel / kolmandatel isikutel ei ole lubatud allkirjastatud pabervormidest koopiaid teha ega andmeid kasutada! (Nad vastutavad andmete turvalisuse eest)

Kas pidi minema täidetud vormidega?

Isikuandmetega täidetud pabervormid tuleb saata teie riiklikele koordinaatoritele. Kui te seda ei tee, ei saa neid lisada kogu allkirjade hulka. Aadressid on sisse lülitatud see eriline leht.

Märge:

Vähemalt kaks kuud pärast kogumisaja lõppu tuleb kõik paberkandjal kogutud allkirjad üles laadida ja komisjoni sellest teavitada. Konkreetne menetlus tehakse teatavaks hiljem, pärast seda, kui see on komisjoniga selgitatud ja testid tehtud.

Laadige alla paberivormid

Riiklikud koordinaatorid saavad pabervormid alla laadida veebisaidilt Sellel leheküljel. See on parooliga kaitstud. Paberivormide saamiseks võtke ühendust meie riikliku koordinaatoriga veebivorm

%d bloggers nagu see: